info@marylandwellness.org

Chen Old Frame, Second Routine (Lao Jia Er Lu)

Chen Old Frame

Second Routine, Lao Jia Er Lu,

Cannon Fist

Lao Jia Er lu (Old Frame Second Road) is often called Cannon Fist.  Er Lu is a more complicated form with more firmness and less softness than Lao Jia Yi Lu.

This form emphasizes swiftness, hardness, high jumping and low sweeping, and rapid releases of power.

First Section

 1. Yu Bei Shi – Preparing the Form

 2. Jin Gang Dao Dui – Buddah’s Warrior Attendant Pounds Mortar

 3. Lan Zha Yi – Lazy About Tying the Coat

 4. Liu Feng Si Bi – Six Sealing and Four Closings

 5. Dan Bian – Single Whip

 6. Hu Xin Quan – Protect the Heart Fist

 7. Xue Xing – Walking Obliquely

 8. Huei Tou Jin Gang Dao Dui – Buddah’s Warrior Attendant Turns Around and Pounds Mortar

 9. Pie Shen Quan – Striking Down by Twisting Body Obliquely

 10. Zhi Dang – Pointing to the Crotch

 11. Zhan Shou – Chopping Hand

 12. Fan Hua Wu Xiou – Overturning Flowers and Waving Sleeves

 13. Yan Shou Gong Quan – Striking with Concealed Fist

Second Section

 1. Yao Lan Zhou – Dragging the Waist and Hitting with the Elbow

 2. Da Gong Quan Xiao Gong Quan – Waving Hands

 3. Yu Nu Chuan Suo – Fair Lady Works the Shuttles

 4. Dao Qi Long – Riding Dragon Backwards

 5. Yan Shou Gong Quan – Striking with Concealed Fist

 6. Guo Bian Pao – Wrapping Fire Crackers

 7. Shou Tou Shi – Beast Head Pose

 8. Pi Jia Zi – Wearing a Frame

 9. Fan Hua Wu Xiou – Overturning Flowers and Waving Sleeves

 10. Yan Shou Gong Quan – Striking with Concealed Fist

Third Section

 1. Fu Hu – Subduing the Tiger

 2. Mo Mei Gong – Wipe the Brow Palms

 3. Huang Long San Jiao Shui – Yellow Dragon Stirs the Water Three Times

 4. Zuo Chong – Left Thrust Kick

 5. You Chong – Right Thrust Kick

 6. Yan Shou Gong Quan – Striking with Concealed Fist

 7. Sao Tang Tui – Sweeping Legs

 8. Yan Shou Gong Quan – Striking with Concealed Fist

 9. Quan Pao Chui – The Whole Cannon Fist

 10. Yang Shou Gong Quan – Striking with Concealed Fist

Fourth Section

 1. Duo Er Gong – Double Forearm Punches

 2. Zuo Er Gong You Er Gong – Left and Right Forearm Punches

 3. Hui Tou Dang Men Pao – Turning Around Forearm Punches

 4. Wo Di Da Zhuo Pao – Punches under the Armpits

 5. Yao Lan Zhou – Dragging the Waist and Hitting with the Elbow

 6. Shun Lan Zhou – Hitting with Elbow

 7. Wo di Pao – Side Lower Punch

 8. Hui Tou Jing Lan Zhi Ru – Turning Around Elbows

 9. Jin Gong Dao Dui – Buddah’s Warrior Attendant Pounds the Mortar

 10. Shou Shi – Closing the Form