info@marylandwellness.org

Tai Chi 18 Form (Chen Zheng Lei)

Chen Style Taijiquan
Grandmaster Chen Zhenglei’s Short 18 Movements Tai Chi Hand Form

List of 18 Movements

 

1.     Beginning Posture of Taiji    (Taiji Chu Shi) 

2.     Buddha’s Warrior Attendant Pounds the Mortar   (Jin Gang Dao Dui) 

3.     Lazily Tying One’s Coat   (Lan Zha Yi)   

4.     Six Sealing and Four Closing   (Liu Feng Si Bi)    

5.     Single Whip   (Dan Bian)  

6.     White Crane Spreads Its Wings   (Bai E Liang Chi) 

7.     Walk Diagonally   (Xie Xing)    

8.     Brush Knee   (Lou Xi) 

9.     Stepping to Both Sides   (Ao Bu)    

10.   Cover Hands and Strike with Fist   (Yan Shou Gong Quan)    

11.   High Pat on the Horse   (Gao Tan Ma)   

12.   Kick with the Left Heel    (Zuo Deng Yi Gen) 

13.   Jade Maiden Working Her Loom   (Yu Nu Chuan Suo)    

14.   Cloud Hands   (Yun Shou)     

15.   Turn Body with Double Lotus Kick    (Zhuan Shen Shuang Bai Lian) 

16.   Cannon Fist Over the Head   (Dan Tou Pao)    

17.   Buddha’s Warrior Attendant Pounds the Mortar   (Jin Gang Dao Dui)    

18.   Closing Posture of Taiji   (Taiji Shou Shi)